Konkursy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY :

„ BOHATEROWIE  KULTOWYCH  POLSKICH  KRESKÓWEK”    –   WYNIKI :

Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za udział w konkursie – nie spodziewaliśmy się takiego licznego odzewu i cieszymy się, że najmłodsze pokolenie też miało szansę poznać i docenić polskie dobranocki. Na konkurs napłynęło  526  prac z całej Polski. Jury podczas oceny prac miało trudny orzech do zgryzienia – młodzi artyści wykazali się dużą wrażliwością plastyczną oraz znajomością wielu technik i starannością wykonania prac. Po długich i burzliwych obradach jury składzie: Katarzyna Borys ,Dorota Dudek i Jolanta Adamiec przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:

 

KLASY   I-II

 

I miejsce  –   JULIA JONIEK  – Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie Pracownia „Podgórze”

II miejsce  –  NADIA MECHAJ  – Klub Piaskownica CKP Kraków

III miejsce  – JACEK FURMAŃCZYK  – SP z Oddziałem Dwujęzycznym TSSP im. P. Michałowskiego Kraków

III miejsce  – MILENA SIKORA – Miejski Dom Kultury „ Bogucice – Zawodzie” w Katowicach

WYRÓŻNIENIA:

BARTŁOMIEJ  SZWAST – Dębowiec

– MATEUSZ DZIKI – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

– KINGA RATOWT – Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie – Podzamcze

– LENA PIECZARA – Klub Kostrze Kraków

 

KLASY III-V

 

I miejsce – ANASTAZJA PLISZKA – SP nr 225 w Warszawie

II miejsce  – LAURA IOSSA – SP Jasło

 III miejsce  – PIOTR KOZIOŁ – Publiczna SP w Woli  Ocieckiej

III miejsce  – AGNIESZKA TRUSZCZYŃSKA – SP w Szkotowie

 

WYRÓŻNIENIA:

KAROLINA SKOŁYSZEWSKA  – Ośrodek Ruczaj Kraków

– MAJA KRÓLIKOWSKA – Niepubliczna SP nr 7 Słupsk

– MARIA ZAJĄC – Klub Skotniki Kraków

 

KLASY VI –VIII

 

I miejsce  – SOFIA LABANAVA – Miejski Dom Kultury Bogucice Zawodzie w Katowicach

I miejsce  – ZOFIA KOMOROWSKA – Młodzieżowy Dom Kultury  ul. Grunwaldzka Kraków

II miejsce – WIKTORIA TRUSZKOWSKA  – Szczecin

III miejsce – JACEK BIERYT – – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

III miejsce – WIKTORIA MATOWICZ – SP nr 1 Słupsk

 WYRÓŻNIENIA:

-MILENA ROGÓŻ – Hop!Art  Kraków

MICHAŁ SZYMANIAK – Dzielnicowy Dom Kultury „ Czuby Południowe ” Lublin

 

Uroczyste  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się dnia    14. 05. 2019r. o godzinie 17.00  w siedzibie Klubu Soboniowice w Krakowie przy ul. Kuryłowicza 115. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy !!!

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY :

                                     „ BOHATEROWIE  KULTOWYCH  POLSKICH  KRESKÓWEK”

 

Dawne polskie wieczorynki, pierwsze filmy animowane, zdobywały serca najmłodszych widzów zarówno w kraju, jak i za granicą, a ich czołowymi producentami były Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for w Łodzi oraz Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Przypomnijmy sobie uwielbianych przez dzieci bohaterów: Bolka  i Lolka,  Reksia, Baltazara  Gąbkę, Kota Filemona czy Koziołka Matołka.

 

Regulamin:

Organizatorem  konkursu jest Klub Soboniowice – jednostka organizacyjna Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

Tematyka Konkursu:

Przedstawienie wybranej postaci z kultowych polskich kreskówek w formie portretu lub scenki rodzajowej.

Cele Konkursu:

Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
Rozwijanie sprawności manualnej dziecka.
Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dziecka.
Wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych, estetycznych.

Format prac: A3 lub  A4
Technika: dowolna plastyczna ( nie przyjmujemy prac przestrzennych)
Uczestnicy: uczniowie klas I –VIII szkoły podstawowej, uczestnicy zajęć artystycznych w świetlicach, domach kultury i innych placówkach.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

Klasy I-II

Klasy III-V

Klasy VI-VIII

Ocena pracy konkursowej:
Estetyka wykonanych prac.
Oryginalność, pomysłowość.
Zgodność pracy z tematem.
Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Nie będą brane pod uwagę prace niespełniające wymogów regulaminu oraz zniszczone podczas przesyłki. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę.

Opis pracy:
imię i nazwisko autora, klasa
adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku ( załącznik do regulaminu). Prace dostarczone bez zgody nie będą uwzględniane w ocenie konkursowej.

Terminy:
Prace konkursowe należy przesłać na adres Centrum Kultury Podgórza 30 -510 Kraków ul. Sokolska 13 albo na adres Klubu Soboniowice 30-699 Kraków ul. Kuryłowicza 115 lub dostarczyć osobiście do dnia 20.04.2019r.


Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się dnia 14.05.2019r.o godzinie 17.00 w siedzibie Klubu Soboniowice w Krakowie przy ul. Kuryłowicza 115

Najlepsze prace będą eksponowane na wystawie.

Nazwiska zwycięzców oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza  www.ckpodgorza.pl oraz klubu Soboniowice www.klubsoboniowice.pl.
Organizator o nagrodzonych pracach i wyróżnieniach poinformuje uczestników telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Organizator  nie zwraca nadesłanych prac.

Osoba do kontaktu : Iwona Blecharz tel. 519 309 348

 

                                  DEKLARACJA UCZESTNIKA KONKURSU:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  „ BOHATEROWIE KULTOWYCH POLSKICH KRESKÓWEK”    

( wypełniamy drukowanymi literami)

Imię nazwisko uczestnika konkursu  

 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika  konkursu  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Centrum Kultury Podgórza. Administratora reprezentuje p. Anna Grabowska. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Centrum Kultury Podgórza, Kraków, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, poprzez e-mail: sekretariat@ckpodgorza.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 656 36 70.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Centrum Kultury Podgórza, Kraków, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, poprzez e-mail: iod@ckpodgorza.pl

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników konkursu, opiekunów prawnych uczestników będą przez nas przetwarzane w celu:
1) organizacji konkursów realizowanych przez Administratora, oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu oraz na stronie internetowej Administratora lub jednostek podległych – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawno-podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
3) zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ochrony mienia – poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
5) wykorzystania wizerunku uczestnika konkursu (np. w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) na stronie internetowej Administratora – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez uczestnika, opiekuna prawnego uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.
Nagrania obrazu (monitoring) Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.
Wyrażenie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Administratora.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

 

 

KLAUZULE ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka praz Centrum Kultury Podgórza z siedzibą ul. Sokolska 13, 30- 510 Kraków w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Bohaterowie kultowych polskich kreskówek”  Posiadam wiedze, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów , w jakim zostały zebrane.

Data i podpis uczestnika lub prawnego opiekuna ( w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia)

Data…………………………………                                    Podpis………………………………………………

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* przez Centrum Kultury Podgórza, z siedzibą ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, zwanego dalej CKP, na wszelkich polach eksploatacji, utrwalonego jakąkolwiek techniką (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) dla celów związanych z organizacją konkursów oraz promocji CKP.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursów mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka* może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursów oraz w celach informacyjnych i promujących CKP.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnione w Internecie (w tym na stronach CKP oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube) oraz zamieszczenie ich w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 5. Warunkiem zgody jest, by mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka* nie został użyty w formie publikacji dla mnie obraźliwej lub nie naruszał w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

 

Data i podpis uczestnika lub prawnego opiekuna ( w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia)

 

 

Data…………………………………                                    Podpis………………………………………………

 

DEKLARACJA NAUCZYCIELA / OPIEKUNA GRUPY

 KONKURSU :  „ BOHATEROWIE KULTOWYCH  POLSKICH KRESKÓWEK”    

 

(wypełniamy drukowanymi literami) 

Imię nazwisko nauczyciela/ opiekuna  

 

Dane Kontaktowe nauczyciela/ opiekuna

telefon, e-mail  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Podgórza. Administratora reprezentuje p. Anna Grabowska. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Centrum Kultury Podgórza, Kraków, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, poprzez email: sekretariat@ckpodgorza.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 656 36 70.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Centrum Kultury Podgórza, Kraków, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, poprzez e-mail: iod@ckpodgorza.pl

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nauczycieli będą przez nas przetwarzane w celu:
1) organizacji konkursów realizowanych przez Administratora, oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu oraz na stronie internetowej Administratora lub jednostek podległych – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawno-podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
3) zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ochrony mienia – poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
5) wykorzystania wizerunku uczestnika konkursu (np. w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) na stronie internetowej Administratora – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez nauczyciela  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.
Nagrania obrazu (monitoring) Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.
Wyrażenie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Administratora.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

Data i podpis nauczyciela

 

Data…………………………………                                    Podpis………………………………………………

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

WYNIKI  KONKURSU PLASTYCZNEGO   „ BARWY JESIENI”   – EDYCJA XVI

Na konkurs napłynęło 165 prac z krakowskich  szkół i ośrodków kultury. Komisja w składzie:

Ewa Paluch ,  Dorota Dudek oraz Iwona Blecharz przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych :

 

KLASY I-II

I MIEJSCE –    WOJCIECH    PITALA       SP NR 98

I MIEJSCE –    LILIANA    KRAWCZYK        KLUB KULTURY PYCHOWICE

 

II MIEJSCE –   APOLONIA  FURMAŃCZYK       SP Z ODZDZIAŁEM DWUJĘZYCZNYM TSSP

II MIEJSCE –   ALICJA  PUTO       KLUB KULTURY SOBONIOWICE

 

III MIEJSCE –  NIKOLA  SYNKOWIEC     SP NR 98

III MIEJSCE –   MAGDALENA  NECEL    SP  NR 148

 

WYRÓŻNIENIA:

MARCIN ORLICKI    SP  NR 156

JAN  BARTECKI   SP  NR  156

MARTYNA   MIK  SP  NR  156

 

KWALIFIKACJA DO WYSTAWY :

BARTŁOMIEJ  SROCZYK    KLUB PYCHOWICE

JACEK FURMAŃCZYK      SP Z ODZDZIAŁEM DWUJĘZYCZNYM TSSP

HANNA KOWALSKA   SP 156

ARTUR TOKARZ   SP  156

 

KLASY III-IV

I MIEJSCE  –  AMELIA  OROŃ   SP NR 1

I MIEJSCE –   EMILIA  SIWEK  SP  NR  156

 

II MIEJSCE  –   WIKTORIA   BASTA   SP  NR 148

II MIEJSCE –    ADRIAN  PULAK   SP  156

 

III MIEJSCE –   OLIWIA GAJDA    SP  RZĄSKA

 

WYRÓŻNIENIA:

ZOFIA  ŁĘSKA   KLUB WOJSK SPECJALNYCH

JADWIGA  RADOŃ    SP  RZĄSKA

ANTONI  DZIWISZ  KLUB KULTURY PYCHOWICE

 

KLASY  V-VII

I MIEJSCE –   NATALIA  ARCZYŃSKA  KLUB  KULTURY  SOBONIOWICE

 

II MIEJSCE –   ELIZA  HALIJ    SP  RZĄSKA

II MIEJSCE –   MIKHAIL  ZUBKOV    PRYWATNA   SP   NR 2

 

III MIEJSCE –  AGATA  TWARDOSZ    SP   66

 

WYRÓŻNIENIE:

KUBA  KRZYSIEK  PRYWATNA   SP   NR 2

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na finał konkursu!

Uroczyste  otwarcie wystawy, krótki program artystyczny oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 26.10.2018 roku o godzinie 17.30 w Klubie Kultury Soboniowice – Kraków ul. Kuryłowicza 115. Tel. 12/4518344   lub 519 309 348

 

 

 „ Barwy Jesieni  2018 ”        –          XVI  edycja konkursu plastycznego

 

Regulamin :

 1. Organizatorem konkursu jest Klub Soboniowice – jednostka organizacyjna Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.
 2. Na konkurs przyjmowane są prace inspirowane tematyką jesieni.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych i oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych – klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII.
 4. Technika: dowolna forma płaska w formacie A-3 lub A-4
 5. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: tytuł pracy,  imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę oraz numer telefonu szkoły lub inny  telefon kontaktowy.   Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na   przetwarzanie       danych osobowych i publikację wizerunku (załącznik do regulaminu)           Organizator nie zwraca  nadesłanych prac.
 6. Prace należy składać do dnia 17.10.2018 w Klubie Soboniowice –   30-699 Kraków  ul. Kuryłowicza 115 lub w siedzibie Centrum Kultury Podgórz  – 30-510 Kraków ul. Sokolska 13
 7. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub e – mailem.

Lista nagrodzonych oraz informacja o uroczystym finale zamieszczona będzie  na                      stronie www.ckpodgorza.pl

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz wernisaż i wystawę wybranych prac.
 2. Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się dnia   26. 10. 2018 o godz. 17.30   w  Klubie  Soboniowice  –Kraków ul. Kuryłowicza 115  tel. 012 451 83 44, 519 309 348  e-mailsoboniowice@ckpodgorza.pl
 1. Nagrody nieodebrane do 16-go listopada 2018 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego :  „ Barwy Jesieni” :

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem

konkursu plastycznego „Barwy Jesieni” i akceptuję jego warunki.

 

……………………………………………………………..

Data i podpis

_________________________________________________________________________

 

Wypełnia opiekun uczestnika niepełnoletniego.

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w zakresie:

imię i nazwisko, rok urodzenia, klasa, do której uczęszczam, oraz telefon i adres mailowy

przez Centrum Kultury Podgórza

– Klub Soboniowice ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków w celu organizacji i przeprowadzenia

konkursu plastycznego „ Barwy Jesieni ” oraz w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.

 

……………………………………………

Data i podpis

 

Zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu plastycznego*:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) w celach dokumentacyjnych, promocyjnych oraz w celu publikacji wyników konkursu  stronie internetowej Klubu Soboniowice ( klubsoboniowice.pl).

Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie.

*zaznaczyć właściwe

………………………………..

Data i podpis

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z poniższą Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…………………………………………….

Data i podpis

* dotyczy rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia;

**jeżeli są zbierane dane osobowe nauczycieli


 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(KONKURS  Barwy Jesieni)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu, opiekunów prawnych uczestników*, nauczycieli** informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, tel. +48 12 656 36 70, sekretariat@ckpodgorza.pl

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez adres email: iod@ckpodgorza.pl

 • PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników konkursu, opiekunów prawnych uczestników*, nauczycieli**  będą przez nas przetwarzane w celu:

 • 1) organizacji konkursu pn. „ Barwy Jesieni”, oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza lub jednostek podległych – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • 2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawno-podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • 3) zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ochrony mienia – poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 4) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • 5) wykorzystania wizerunku uczestnika konkuru (np. w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez uczestnika, opiekuna prawnego uczestnika*, nauczyciela ** (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, a następnie  przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.

Nagrania obrazu (monitoring) Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.

Wyrażenie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik, opiekun prawny uczestnika*, nauczyciel ** posiada prawo do:

 • Dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.

 • PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Uczestnik, opiekun prawny uczestnika* oraz nauczyciel** posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

 

————————————————————————————————————————-

 

 

WYNIKI  XXIII  PRZEGLĄDU  KOLĘD  I  PASTORAŁEK  ‘ŚPIEWAJMY DZIECINIE’

Komisja konkursowa w składzie:

Beata Łyczko,   Dariusz Sobański oraz Sławomir Szajowski

przyznała następujące wyróżnienia i nagrody:

Kategoria : zespoły  –  Miejsca I oraz miejsca II nie przyznano

III miejsce – zespół z klubu Pychowice

Wyróżnienia : – zespół Kropelki – klub Skotniki

– zespół z  klubu Soboniowice

–  duet  Ania i Emilka – klub Skotniki

Kategoria Soliści Młodsi – do 11 roku życia:

I miejsce – Nina Karpińska   – klub Pychowice

II miejsce – Magdalena Rydzewska – klub Wola

II miejsce – Emilia Bzdyl – klub Soboniowice

III miejsce – Maja Schab – klub Wola

III miejsce – Maja Chwałek – klub Wola

Wyróżnienia:

– Wiktoria Wcisło – klub Skotniki

– Milena Straupisz – klub Soboniowice

– Amelia Niezabitowska – klub Wróblowice

Kategoria Soliści Starsi -12-18 lat:

I miejsce – Aleksandra Abram – klub Wola

I miejsce – Emilia Batko – klub Wróblowice

II miejsce – Magdalena Rodzeń – klub Wróblowice

II miejsce – Oliwia  Żarnowska – klub Wola

III miejsce – Karol Kołaczyk – klub Wróblowice

Wyróżnienie:

– Dominika Szulc – klub Skotniki

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału za rok  !

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO BARWY JESIENI – EDYCJA XV

Na konkurs napłynęło prawie 280 prac z 22 szkół i ośrodków kultury. Komisja w składzie :

Marzena Walczewska ,  Dorota Dudek oraz Iwona Blecharz przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych :

KLASY I-II

I MIEJSCE – Helena Turaj    – Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

I MIEJSCE – Dawid Włodarski – Klub Wola Duchacka

II MIEJSCE – Alicja Skalska  – SP nr 26

II MIEJSCE – Judyta Michon  – SP nr 49

III MIEJSCE – Natalia Ornacka – SP Rząska

III MIEJSCE – Julian Białoskórski – SP nr 49

WYRÓŻNIENIA:

– Benjamin Gródek  – SP nr 156

– Łukasz Korsak – SP nr 148

– Blanka Masier – SP nr 124

– Emilia Irzyk – Klub Iskierka

– Emilia Rzyman – SP nr 148

 

KLASY  III-IV

I MIEJSCE –  Zuzanna Cholewa – Klub Wola Duchacka

II MIEJSCE – Marek Przybył  – Prywatna SP nr 2

Ii MIEJSCE – Leon Kołodziejczyk – SP nr 26

III MIEJSCE – Anna Podlasek – SP Siepraw

III MIEJSCE – Natalia Płazak –Prywatna  SP nr 2

WYRÓŻNIENIA:

Szymon Gastoł – SP nr 66

– Igor Karski – Klub Pychowice

– Wiktoria Daniec – Prywatna SP nr 2

– Sonia Gryz  – Klub Pychowice

– Jan Kot – SP nr 148

– Oliwia Pawłowska – SP nr 156

 

KLASY V-VII

I MIEJSCE – Zuzanna Żylewska – SP im Błogosławionej  Celiny Borzęckiej

II MIEJSCE –  Veronika Permamedova  – Prywatna SP nr 2

III MIEJSCE – Bartłomiej Dziura – SP Siepraw

III MIIEJSCE – Helena Kłusek – SP nr 31

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na finał konkursu.

Uroczyste  otwarcie wystawy, krótki program artystyczny oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 27.10.2017 roku o godzinie 17.00 w Klubie Kultury Soboniowice – Kraków ul. Kuryłowicza 115. Tel. 12/4518344   lub 519 309 348

 

 

 

 

 „Barwy Jesieni 2017” – XV  edycja konkursu plastycznego

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Osiedlowy Klub Kultury Soboniowice – jednostka organizacyjna Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

2. Na konkurs przyjmowane są prace inspirowane tematyką jesieni.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych.

4. Technika: dowolna forma płaska w formacie A-3 lub A-4

5. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: tytuł pracy,
imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę oraz numer telefonu szkoły lub inny
telefon kontaktowy. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

6. Prace należy składać do dnia 12.10.2017

 • w Klubie Soboniowice – 30-699 Kraków ul. Kuryłowicza 115
 • lub w siedzibie Centrum Kultury  Podgórza – 30-510 Kraków ul. Sokolska 13

7. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub e–mailem. Lista nagrodzonych oraz informacja o uroczystym finale zamieszczona będzie
na stronie www.ckpodgorza.pl

8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz wernisaż i  wystawę wybranych prac.

9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się dnia

27. 10. 2017 o godz. 17.00 w  Klubie Kultury Soboniowice Kraków ul. Kuryłowicza 115

tel. 012 451 83 44, 519 309 348 e-mail – soboniowice@ckpodgorza.pl

10. Nagrody nieodebrane do 17-go listopada 2017 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

       WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Barwy Jesieni 2016” – edycja XIV

Na konkurs wpłynęło ponad 500 prac z kilkunastu szkół i placówek kulturalnych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Jury, którego przewodniczącą była Pani Joanna Blanka Dudek przyznało nagrody i wyróżnienia w 3 kategoriach wiekowych:

KLASY   0-2

I miejsce – Patrycja Sarga     SP nr 156

II miejsce – Milena Osiecka i Natasza Falicka    SP im. Marszałka Piłsudskiego

III miejsce – Amelia Szeląg    Kub Kultury Zbydniowice

III miejsce – Kamil Pich    SP nr 124

Wyróżnienia:

Nikodem Namysło      SP nr 156

Oliwia Pawlik      SP  nr 95

Karolina Kuczmaszewska    SP nr 124

Wiktor Wacławczyk     SP nr 124

Zuzanna Murzyn       SP nr 3 w Pcimiu

Martyna Persowska   Klub Kultury Wróblowice

Łucja Fabisiewicz     Klub Kultury Wróblowice

Małgorzata Lebica  Klub Kultury Soboniowice

Jakub Saltarski  Klub Kultury Pychowice

KLASY   3-4

I miejsce  – Maciej Bożejewicz     SP nr 156

II miejsce  – Jerzy Glac     Rajska Szkoła

II miejsce  – Zuzanna Lenc     Klub Kultury Soboniowice

II miejsce – Weronika Wilk    Klub Kultury Soboniowice

III miejsce  – Aleksandra Rubiś     Prywatna SP nr 2

 

Wyróżnienia:

Ola Pracuch    Rajska Szkoła

Emilia Knop     SP nr 29

Justyna Migacz    SP nr 29

Gabrysia Dziobek    Klub Kultury Rybitwy

Magdalena Rdes    SP nr 95

Natalia Płazak     Prywatna SP nr 2

Alicja Zygmunt    Prywatna SP nr 2

Kasia Brzezińska    SP nr 156

Kalina Mońko     SP nr 156

KLASY   5-6

I miejsce – Natalia Arczyńska   Klub Kultury Soboniowice

II miejsce – Magdalena Cieśla      SP nr 29

III miejsce  – Wiktoria Smyczek     SP w Sieprawiu

Wyróżnienia:

Maja Zachemska    SP nr 156

Oliwia Wrońska      SP nr 156

Aleksandra Wajda    SP nr 29

Sebastian Galas     SP w Sieprawiu

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy na uroczystość  otwarcia wystawy pokonkursowej oraz  wręczenie dyplomów i nagród,  które odbędzie się dnia   26.10.2016 o g. 10.00

w siedzibie Osiedlowego Klubu Kultury Soboniowice – Kraków ul. Kuryłowicza 115

Tel. 12/451 83 44  lub 519 309 348

 

      Uczestnikom, Nauczycielom oraz Rodzicom dziękujemy za ogromne zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów  oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.