Konkursy

WYNIKI  KONKURSU PLASTYCZNEGO   „ BARWY JESIENI”   – EDYCJA XVI

Na konkurs napłynęło 165 prac z krakowskich  szkół i ośrodków kultury. Komisja w składzie:

Ewa Paluch ,  Dorota Dudek oraz Iwona Blecharz przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych :

 

KLASY I-II

I MIEJSCE –    WOJCIECH    PITALA       SP NR 98

I MIEJSCE –    LILIANA    KRAWCZYK        KLUB KULTURY PYCHOWICE

 

II MIEJSCE –   APOLONIA  FURMAŃCZYK       SP Z ODZDZIAŁEM DWUJĘZYCZNYM TSSP

II MIEJSCE –   ALICJA  PUTO       KLUB KULTURY SOBONIOWICE

 

III MIEJSCE –  NIKOLA  SYNKOWIEC     SP NR 98

III MIEJSCE –   MAGDALENA  NECEL    SP  NR 148

 

WYRÓŻNIENIA:

MARCIN ORLICKI    SP  NR 156

JAN  BARTECKI   SP  NR  156

MARTYNA   MIK  SP  NR  156

 

KWALIFIKACJA DO WYSTAWY :

BARTŁOMIEJ  SROCZYK    KLUB PYCHOWICE

JACEK FURMAŃCZYK      SP Z ODZDZIAŁEM DWUJĘZYCZNYM TSSP

HANNA KOWALSKA   SP 156

ARTUR TOKARZ   SP  156

 

KLASY III-IV

I MIEJSCE  –  AMELIA  OROŃ   SP NR 1

I MIEJSCE –   EMILIA  SIWEK  SP  NR  156

 

II MIEJSCE  –   WIKTORIA   BASTA   SP  NR 148

II MIEJSCE –    ADRIAN  PULAK   SP  156

 

III MIEJSCE –   OLIWIA GAJDA    SP  RZĄSKA

 

WYRÓŻNIENIA:

ZOFIA  ŁĘSKA   KLUB WOJSK SPECJALNYCH

JADWIGA  RADOŃ    SP  RZĄSKA

ANTONI  DZIWISZ  KLUB KULTURY PYCHOWICE

 

KLASY  V-VII

I MIEJSCE –   NATALIA  ARCZYŃSKA  KLUB  KULTURY  SOBONIOWICE

 

II MIEJSCE –   ELIZA  HALIJ    SP  RZĄSKA

II MIEJSCE –   MIKHAIL  ZUBKOV    PRYWATNA   SP   NR 2

 

III MIEJSCE –  AGATA  TWARDOSZ    SP   66

 

WYRÓŻNIENIE:

KUBA  KRZYSIEK  PRYWATNA   SP   NR 2

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na finał konkursu!

Uroczyste  otwarcie wystawy, krótki program artystyczny oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 26.10.2018 roku o godzinie 17.30 w Klubie Kultury Soboniowice – Kraków ul. Kuryłowicza 115. Tel. 12/4518344   lub 519 309 348

 

 

 „ Barwy Jesieni  2018 ”        –          XVI  edycja konkursu plastycznego

 

Regulamin :

 1. Organizatorem konkursu jest Klub Soboniowice – jednostka organizacyjna Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.
 2. Na konkurs przyjmowane są prace inspirowane tematyką jesieni.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych i oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych – klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII.
 4. Technika: dowolna forma płaska w formacie A-3 lub A-4
 5. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: tytuł pracy,  imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę oraz numer telefonu szkoły lub inny  telefon kontaktowy.   Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na   przetwarzanie       danych osobowych i publikację wizerunku (załącznik do regulaminu)           Organizator nie zwraca  nadesłanych prac.
 6. Prace należy składać do dnia 17.10.2018 w Klubie Soboniowice –   30-699 Kraków  ul. Kuryłowicza 115 lub w siedzibie Centrum Kultury Podgórz  – 30-510 Kraków ul. Sokolska 13
 7. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub e – mailem.

Lista nagrodzonych oraz informacja o uroczystym finale zamieszczona będzie  na                      stronie www.ckpodgorza.pl

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz wernisaż i wystawę wybranych prac.
 2. Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się dnia   26. 10. 2018 o godz. 17.30   w  Klubie  Soboniowice  –Kraków ul. Kuryłowicza 115  tel. 012 451 83 44, 519 309 348  e-mailsoboniowice@ckpodgorza.pl
 1. Nagrody nieodebrane do 16-go listopada 2018 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego :  „ Barwy Jesieni” :

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem

konkursu plastycznego „Barwy Jesieni” i akceptuję jego warunki.

 

……………………………………………………………..

Data i podpis

_________________________________________________________________________

 

Wypełnia opiekun uczestnika niepełnoletniego.

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w zakresie:

imię i nazwisko, rok urodzenia, klasa, do której uczęszczam, oraz telefon i adres mailowy

przez Centrum Kultury Podgórza

– Klub Soboniowice ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków w celu organizacji i przeprowadzenia

konkursu plastycznego „ Barwy Jesieni ” oraz w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.

 

……………………………………………

Data i podpis

 

Zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu plastycznego*:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) w celach dokumentacyjnych, promocyjnych oraz w celu publikacji wyników konkursu  stronie internetowej Klubu Soboniowice ( klubsoboniowice.pl).

Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie.

*zaznaczyć właściwe

………………………………..

Data i podpis

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z poniższą Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…………………………………………….

Data i podpis

* dotyczy rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia;

**jeżeli są zbierane dane osobowe nauczycieli


 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(KONKURS  Barwy Jesieni)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu, opiekunów prawnych uczestników*, nauczycieli** informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, tel. +48 12 656 36 70, sekretariat@ckpodgorza.pl

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez adres email: iod@ckpodgorza.pl

 • PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników konkursu, opiekunów prawnych uczestników*, nauczycieli**  będą przez nas przetwarzane w celu:

 • 1) organizacji konkursu pn. „ Barwy Jesieni”, oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza lub jednostek podległych – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • 2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawno-podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • 3) zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ochrony mienia – poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 4) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • 5) wykorzystania wizerunku uczestnika konkuru (np. w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez uczestnika, opiekuna prawnego uczestnika*, nauczyciela ** (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, a następnie  przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.

Nagrania obrazu (monitoring) Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.

Wyrażenie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik, opiekun prawny uczestnika*, nauczyciel ** posiada prawo do:

 • Dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.

 • PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Uczestnik, opiekun prawny uczestnika* oraz nauczyciel** posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

 

————————————————————————————————————————-

 

 

WYNIKI  XXIII  PRZEGLĄDU  KOLĘD  I  PASTORAŁEK  ‘ŚPIEWAJMY DZIECINIE’

Komisja konkursowa w składzie:

Beata Łyczko,   Dariusz Sobański oraz Sławomir Szajowski

przyznała następujące wyróżnienia i nagrody:

Kategoria : zespoły  –  Miejsca I oraz miejsca II nie przyznano

III miejsce – zespół z klubu Pychowice

Wyróżnienia : – zespół Kropelki – klub Skotniki

– zespół z  klubu Soboniowice

–  duet  Ania i Emilka – klub Skotniki

Kategoria Soliści Młodsi – do 11 roku życia:

I miejsce – Nina Karpińska   – klub Pychowice

II miejsce – Magdalena Rydzewska – klub Wola

II miejsce – Emilia Bzdyl – klub Soboniowice

III miejsce – Maja Schab – klub Wola

III miejsce – Maja Chwałek – klub Wola

Wyróżnienia:

– Wiktoria Wcisło – klub Skotniki

– Milena Straupisz – klub Soboniowice

– Amelia Niezabitowska – klub Wróblowice

Kategoria Soliści Starsi -12-18 lat:

I miejsce – Aleksandra Abram – klub Wola

I miejsce – Emilia Batko – klub Wróblowice

II miejsce – Magdalena Rodzeń – klub Wróblowice

II miejsce – Oliwia  Żarnowska – klub Wola

III miejsce – Karol Kołaczyk – klub Wróblowice

Wyróżnienie:

– Dominika Szulc – klub Skotniki

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału za rok  !

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO BARWY JESIENI – EDYCJA XV

Na konkurs napłynęło prawie 280 prac z 22 szkół i ośrodków kultury. Komisja w składzie :

Marzena Walczewska ,  Dorota Dudek oraz Iwona Blecharz przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych :

KLASY I-II

I MIEJSCE – Helena Turaj    – Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

I MIEJSCE – Dawid Włodarski – Klub Wola Duchacka

II MIEJSCE – Alicja Skalska  – SP nr 26

II MIEJSCE – Judyta Michon  – SP nr 49

III MIEJSCE – Natalia Ornacka – SP Rząska

III MIEJSCE – Julian Białoskórski – SP nr 49

WYRÓŻNIENIA:

– Benjamin Gródek  – SP nr 156

– Łukasz Korsak – SP nr 148

– Blanka Masier – SP nr 124

– Emilia Irzyk – Klub Iskierka

– Emilia Rzyman – SP nr 148

 

KLASY  III-IV

I MIEJSCE –  Zuzanna Cholewa – Klub Wola Duchacka

II MIEJSCE – Marek Przybył  – Prywatna SP nr 2

Ii MIEJSCE – Leon Kołodziejczyk – SP nr 26

III MIEJSCE – Anna Podlasek – SP Siepraw

III MIEJSCE – Natalia Płazak –Prywatna  SP nr 2

WYRÓŻNIENIA:

Szymon Gastoł – SP nr 66

– Igor Karski – Klub Pychowice

– Wiktoria Daniec – Prywatna SP nr 2

– Sonia Gryz  – Klub Pychowice

– Jan Kot – SP nr 148

– Oliwia Pawłowska – SP nr 156

 

KLASY V-VII

I MIEJSCE – Zuzanna Żylewska – SP im Błogosławionej  Celiny Borzęckiej

II MIEJSCE –  Veronika Permamedova  – Prywatna SP nr 2

III MIEJSCE – Bartłomiej Dziura – SP Siepraw

III MIIEJSCE – Helena Kłusek – SP nr 31

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na finał konkursu.

Uroczyste  otwarcie wystawy, krótki program artystyczny oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 27.10.2017 roku o godzinie 17.00 w Klubie Kultury Soboniowice – Kraków ul. Kuryłowicza 115. Tel. 12/4518344   lub 519 309 348

 

 

 

 

 „Barwy Jesieni 2017” – XV  edycja konkursu plastycznego

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Osiedlowy Klub Kultury Soboniowice – jednostka organizacyjna Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

2. Na konkurs przyjmowane są prace inspirowane tematyką jesieni.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych.

4. Technika: dowolna forma płaska w formacie A-3 lub A-4

5. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: tytuł pracy,
imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę oraz numer telefonu szkoły lub inny
telefon kontaktowy. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

6. Prace należy składać do dnia 12.10.2017

 • w Klubie Soboniowice – 30-699 Kraków ul. Kuryłowicza 115
 • lub w siedzibie Centrum Kultury  Podgórza – 30-510 Kraków ul. Sokolska 13

7. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub e–mailem. Lista nagrodzonych oraz informacja o uroczystym finale zamieszczona będzie
na stronie www.ckpodgorza.pl

8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz wernisaż i  wystawę wybranych prac.

9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się dnia

27. 10. 2017 o godz. 17.00 w  Klubie Kultury Soboniowice Kraków ul. Kuryłowicza 115

tel. 012 451 83 44, 519 309 348 e-mail – soboniowice@ckpodgorza.pl

10. Nagrody nieodebrane do 17-go listopada 2017 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

       WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Barwy Jesieni 2016” – edycja XIV

Na konkurs wpłynęło ponad 500 prac z kilkunastu szkół i placówek kulturalnych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Jury, którego przewodniczącą była Pani Joanna Blanka Dudek przyznało nagrody i wyróżnienia w 3 kategoriach wiekowych:

KLASY   0-2

I miejsce – Patrycja Sarga     SP nr 156

II miejsce – Milena Osiecka i Natasza Falicka    SP im. Marszałka Piłsudskiego

III miejsce – Amelia Szeląg    Kub Kultury Zbydniowice

III miejsce – Kamil Pich    SP nr 124

Wyróżnienia:

Nikodem Namysło      SP nr 156

Oliwia Pawlik      SP  nr 95

Karolina Kuczmaszewska    SP nr 124

Wiktor Wacławczyk     SP nr 124

Zuzanna Murzyn       SP nr 3 w Pcimiu

Martyna Persowska   Klub Kultury Wróblowice

Łucja Fabisiewicz     Klub Kultury Wróblowice

Małgorzata Lebica  Klub Kultury Soboniowice

Jakub Saltarski  Klub Kultury Pychowice

KLASY   3-4

I miejsce  – Maciej Bożejewicz     SP nr 156

II miejsce  – Jerzy Glac     Rajska Szkoła

II miejsce  – Zuzanna Lenc     Klub Kultury Soboniowice

II miejsce – Weronika Wilk    Klub Kultury Soboniowice

III miejsce  – Aleksandra Rubiś     Prywatna SP nr 2

 

Wyróżnienia:

Ola Pracuch    Rajska Szkoła

Emilia Knop     SP nr 29

Justyna Migacz    SP nr 29

Gabrysia Dziobek    Klub Kultury Rybitwy

Magdalena Rdes    SP nr 95

Natalia Płazak     Prywatna SP nr 2

Alicja Zygmunt    Prywatna SP nr 2

Kasia Brzezińska    SP nr 156

Kalina Mońko     SP nr 156

KLASY   5-6

I miejsce – Natalia Arczyńska   Klub Kultury Soboniowice

II miejsce – Magdalena Cieśla      SP nr 29

III miejsce  – Wiktoria Smyczek     SP w Sieprawiu

Wyróżnienia:

Maja Zachemska    SP nr 156

Oliwia Wrońska      SP nr 156

Aleksandra Wajda    SP nr 29

Sebastian Galas     SP w Sieprawiu

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy na uroczystość  otwarcia wystawy pokonkursowej oraz  wręczenie dyplomów i nagród,  które odbędzie się dnia   26.10.2016 o g. 10.00

w siedzibie Osiedlowego Klubu Kultury Soboniowice – Kraków ul. Kuryłowicza 115

Tel. 12/451 83 44  lub 519 309 348

 

      Uczestnikom, Nauczycielom oraz Rodzicom dziękujemy za ogromne zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów  oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.